Skip to content
Glasgow City Council

Information for Gaelic Speakers

Gaelic version

'S i Comhairle Baile Ghlaschu an dàrna ùghdaras ionadail as motha anns an Rioghachd Aonaichte agus tha i am measg an luchd-fhastaidh as motha ann an Alba.  Tha i a' lìbhrigeadh caochladh fharsaing de sheirbhisean do luchd-còmhnaidh, do luchd-turais agus do ghnìomhachasan a' bhaile - gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh air an làrach-lìn seo.

Bu mhath leinn gum fàsadh Glaschu mar phrìomh-bhaile ùr-ghnathach, ioma-chulturach le làn chothrom, soirbheachas, cultur agus sàr-mhaitheas ann an spòrs  -  baile  far  an soirbhich gnìomhachasan agus luchd-fuirich agus àite far am bi fàilte chridheil an còmhnaidh air luchd-tadhail.

Tha sinn a' feuchainn ri dhèanamh cinnteach gum faigh luchd-tadhail am fiosrachadh air an làrach-lìn seo anns a' chànan as freagarraiche dhaibh fhèin.  Tha fiosrachadh mu Fhoghlam Tro Mheadhain na Gàidhlig ann an Glaschu ri fhaighinn air an duilleig seo.

 

English version

Glasgow City Council is the second largest local authority in the United Kingdom and one of the biggest employers in Scotland. It delivers a wide range of services to citizens, businesses and visitors to the city - details of which can be found on this Web site.

We want Glasgow to flourish as a modern, multi-cultural, metropolitan city of opportunity, achievement, culture and sporting excellence where citizens and businesses thrive and visitors are always welcomed.

We are striving to offer visitors to this Web site information in the language which is most appropriate to their needs.

Schools and Learning

Share this page:

Help us improve this page:

A to Z:

Council Services