Skip to content
Glasgow City Council

Mod Flag comes to Glasgow signalling countdown to 2019 Royal National Mod

Published: 28 November 2018

 

Mod 2018 Flag children

 

Glasgow's Lord Provost will accept the Mod Flag, signalling the return of the Royal National Mod to the city, at a special handover outside the City Chambers on 27th November at 10am.

Lord Provost Eva Bolander will be presented with the flag by children from the city's Gaelic schools. The pupils and the flag will be transported to the City Chambers in a taxi featuring the branding of Mòd Ghlaschu 2019, sponsored by Glasgow Taxis.

The Lord Provost said: "I'm thrilled to have this opportunity to welcome the Royal National Mod back to Glasgow after 29 years. It promises to be a wonderful celebration of Gaelic culture and heritage.

"As a keen amateur piper and proud ambassador for our city and its rich cultural heritage, it's an honour to accept the Mod Flag.

"I know everyone involved in this exceptional event is very excited. We've been preparing for this unique event with An Comunn Gàidhealach and its Local Organising Committee since our successful bid back in 2015. Competitors and visitors can count on a warm reception experiencing our citizens' world- famous hospitality and friendliness.

"Gaelic has been spoken and heard in Glasgow for hundreds of years but the language began to grow with the movement of people from the Highlands and Islands who came here to live and work on the banks of the River Clyde. We're now seeing a modern-day surge in Gaelic's development in our communities and schools."

"I'm delighted to be joined by children from Glendale Gaelic Primary and Glasgow Gaelic Primary schools. More than 1000 youngsters are taught through Gaelic Medium Education here in Glasgow demonstrating our continuing commitment to the Gaelic language and the city's resolve to develop and sustain our Gaelic heritage."

Donald-Iain Brown, Convenor of the Local Organising Committee, said: "It's fantastic to be bringing the Royal National Mod to Glasgow in October 2019. I know, Baile Mòr nan Gàidheal (the City of the Gaels) will ensure there's a warm welcome for everyone attending whether a competitor or a spectator.

"We're working hard to deliver an exciting programme of events across a series of city venues. Our ambition is to stage a memorable Mod for competitors, their families and friends and wider audiences. We're extremely proud to be showcasing our finest Gaelic talent, culture and heritage at this festival."

The Royal National Mod will run from 11-19 October 2019. The programme will include a range of competitive disciplines including: Gaelic song, poetry, literature, drama, instrumental, Highland dancing and sport.

It's expected to attract around 12,000 visitors and generate approximately £2.5m for the local economy.

 

Bratach a' Mhòid tighinn a Ghlaschu a' comharrachadh na slighe gu Mòd Nàiseanta Rìoghail 2019

Air a chasg gu 10m Dimàirt 27 Samhain 2018

Gabhaidh Pròbhaist Ghlaschu ri Bratach a' Mhòid aig tachartas speisealta taobh a-muigh Seòmraichean a' Bhaile air 27 mh Samhain aig 10m, a' comharrachadh gu bheil am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' tilleadh don bhaile.

Thèid a' bhratach a bhuileachadh air a' Phròbhaist Eva Bolander le clann bho sgoiltean Gàidhlig a' bhaile. Bidh na sgoilearan agus a' bhratach air an giùlain gu Seòmraichean a' Bhaile ann an tacsaidh a bhios a' taisbeanadh branndadh Mòd Ghlaschu 2019, le sponsaireachd bho Glasgow Taxis.

Thuirt am Pròbhaist: "Tha mi air mo dhòigh glan an cothrom seo fhaighinn agus fàilte a chur air a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail air ais a Ghlaschu às dèidh 29 bliadhna. Tha e a' gealltainn a bhith na chomharrachadh iongantach air cultar is dualchas na Gàidhlig.

"Mar phìobaire dealasach amaitearach mi fhìn agus mar thosgaire pròiseil do ar baile agus an dualchas cultarach saidhbhir co-cheangailte ris, 's e urram a th' ann dhomh gabhail ri Bratach a' Mhòid.

"Tha fios agam gu bheil gach neach a tha an sàs san tachartas anabharrach seo gu mòr air bhioran ga fheitheamh. Tha sinn air a bhith ag ullachadh airson an tachartais air leth seo còmhla ris a' Chomunn Ghàidhealach agus a' Chomataidh Ionadail, bho bha sinn soirbheachail san tagradh air a shon ann an 2015. Faodaidh farpaisich agus luchd-tadhail a bhith cinnteach à fàilte bhlàth ann a bhith a' cur eòlas air aoigheachd is càirdeas a tha aithnichte air feadh an t-saoghail mhòir, bho mhuinntir a' bhaile againn,

"Tha Gàidhlig air a bhith ga labhairt 's ga cluinntinn ann an Glaschu airson nan ceudan de bhliadhnaichean, ach thòisich an cànan a' fàs le gluasad nan Gàidheal às a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan, daoine a thàinig an seo a dh'fhuireach agus a dh'obair air bruachan Abhainn Chluaidh. Tha sinn a-nis a' faicinn brùchdadh nua-aimsireil ann an leasachadh na Gàidhlig nar coimhearsnachdan 's nar sgoiltean.

"Tha mi air leth toilichte gu bheil clann à Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail agus Bun-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu còmhla rium an seo. Tha còrr air 1000 sgoilear air an teagasg ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig an seo ann an Glaschu, a' taisbeanadh ar dealais leantainnich don Ghàidhlig agus rùn suidhichte a' bhaile air ar dualchas Gàidhlig a leasachadh agus a chumail suas."

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Ionadail, Dòmhnall Iain MacIlleDhuinn: "Tha e mìorbhaileach a bhith a' toirt a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail a Ghlaschu san Dàmhair 2019. Tha fios agam gun dèan Baile Mòr nan Gàidheal cinnteach gum bi fàilte bhlàth ro gach neach a bhios a' frithealadh, eadar farpaisich agus luchd-amhairc.

"Tha sinn a' dèanamh ar dìchill prògram tlachdmhor brosnachail de thachartasan a liubhairt tarsainn sreath de dh'ionadan-cruinneachaidh a' bhaile. Is e ar n-àrd-mhiann Mòd nach tèid à cuimhne a chur air bhonn do fharpaisich, an teaghlaichean 's an caraidean agus do luchd-èisteachd ann am farsaingeachd. Tha sinn sàr mhoiteil a bhith a' dèanamh mòr-thaisbeanadh aig an fhèis seo air an tàlant, cultar is dualchas Gàidhlig as fheàrr a th' againn."

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' ruith bho 11-19 Dàmhair 2019. Am measg na bhios sa phrògram, bidh raon de chuspairean farpaiseach a' gabhail a-steach òrain Ghàidhlig, bàrdachd, litreachas, dràma, ceòl ionnsramaidean, dannsa Gàidhealach agus spòrs.

Published: 28 November 2018

Share this page:

A to Z:

Council Services